1920 - revolution can wait
Jakub rozalski 1920 most1 small
1920 - revolution can wait

my new illustration from my 1920+ project, bear 'Wojtek' is back! :)

More artwork
Jakub rozalski saxony harvest01sJakub rozalski i thik we found bjorn smJakub rozalski 1920 day before battles